Ren Zhengfei founded Huawei Technologies Co., Ltd. in China.

Source