Ren Zhengfei Founded Huawei

1987

Ren Zhengfei founded Huawei Technologies Co., Ltd. in China.