European Union

2007

Romania and Bulgaria joined the European Union.[1]